Thelma Smith

ELA-E Teacher

Thelma Smith headshot

Email:
Thelma_Smith@dpsk12.org

Department(s):
Kindergarten